ESP ENG Guillem Coll i Pons és arquitecte per la Universitat Politècnica de València desde l'any 1984. Els anys 1986 i 1987 treballà com a arquitecte municipal per a l'Ajuntament de Maó. Fou president de la Demarcació de Menorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears entre el 1998 i el 2005. A més, ha col·labora amb diferents comissions (com la de Patrimoni Històric i Artístic de Ciutadella i la Insular d'Urbanisme) i ha estat jurat de diversos premis d'arquitectura.

Exerceix com a arquitecte al seu despatx actual des de l'any 1990, principalment en el disseny d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, així com en projectes d'interiorisme, d'espai públic i urbanisme i pels sectors industrial i comercial.

Diversos premis i publicacions han reconegut la seva pràctica, com les edicions Atrium de 1989 i 1990 (European Masters – Architecture, European Masters – Commercial Spaces i The Best Shops), la publicació Arquitectures per a Maó (1991), el llibre Arquitectura Contemporània a Menorca (1993, J.E. Vilardell Santacana) i la publicació Premis d'Arquitectura de Menorca 99-00-01 (2003, en els apartats Ús turístic i Habitatge unifamiliar), entre d'altres. A més, ha guanyat els concursos de la Plaça Explanada d'Es Castell (1987, en col·laboració amb els arquitectes J.J. Gomila i D. Enrich) i de l'IBAVI per a la construcció d'un edifici d'habitatge de protecció oficial (1992), entre d'altres.

Guillem Coll entén la seva pràctica arquitectònica en relació amb el teixit social i cultural de l'illa, posant èmfasi en el caràcter col·laboratiu de l'arquitectura i atenent sempre a les necessitats del client.
CAT ENG Guillem Coll i Pons es arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia des de 1984. Entre 1986 y 1987 trabajó como arquitecto municipal para el Ayuntamiento de Maó. Fue presidente de la Demarcación de Menorca del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares entre 1998 y 2005. Además, ha colaborado con distintas comisiones (como la de Patrimonio Histórico y Artístico de Ciutadella y la Insular de Urbanismo) y ha sido jurado de varios premios de arquitectura.

Ejerce como arquitecto en su despacho actual desde 1990, principalmente en el diseño de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, y también en proyectos de interiorismo, espacio público y urbanismo y para los sectores industrial y comercial.

Varios premios y publicaciones han reconocido su práctica, como las ediciones Atrium de 1989 y 1990 (European Masters – Architecture, European Masters – Commercial Spaces y The Best Shops), la publicación Arquitectures per a Maó (1991), el libro Arquitectura Contemporània de Menorca (1993, J.E. Vilardell Santacana) y la publicación Premis d'Arquitectura de Menorca 99-00-01 (2003, en los apartados de Uso turístico y Vivienda unifamiliar), entre otras. Además, ha ganado los concursos de la Plaza de la Explanada de Es Castell (1987, en colaboración con los arquitectos J.J. Gomila y D. Enrich) y del IBAVI para la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial (1992), entre otros.

Guillem Coll entiende su práctica arquitectónica en relación con el tejido social y cultural de la isla, poniendo énfasis en el carácter colaborativo de la arquitectura y atendiendo siempre a las necesidades del cliente.
CAT ESP Guillem Coll i Pons is an architect by the Polytechnic University of Valencia since 1984. Between 1986 and 1987 he worked as Maó's city architect. He was the president of Menorca's demarcation of the Official Professional Association of the Balearic Islands between 1998 and 2005. Furthermore, he has collaborated with different commissions (such as the Commission of Historical and Artistic Heritage in Ciutadella and the Insular Commission for Urbanism) and has been part of the jury for different architectural competitions.

He has worked as an architect in his current studio since 1990, designing mainly single-family and multi-family housings, but also interiorism, public space and urbanism and projects for the industrial and commercial sectors.

Different prizes and publications have recognized his practice, such as Atrium editions from 1989 and1990 (European Masters – Architecture, European Masters – Commercial Spaces and The Best Shops), the publication Arquitectures per a Maó (1991), the book Arquitectura Contemporània de Menorca (1993, J.E. Vilardell Santacana) and the publication Premis d'Arquitectura de Menorca 99-00-01 (2003, in sections Tourist use and Single-family housing), among others. Furthermore, he has won de competitions for Explanada square in Es Castell (1987, in collaboration with architects J.J. Gomila and D. Enrich) and IBAVI's for the construction of a building for social housing (1992), among others.

Guillem Coll's practice is intrinsically related to the island's social and cultural fabric, with an emphasis on the collaborative aspect of architecture and always attending to the client's needs.
loading ...
heading
loading ...